Informace o zpracování osobních údajů na internetové doméně umenitridit.cz

Děkujeme, že jste navštívili naše internetové stránky a máme radost z Vašeho zájmu o naše služby a případně o účast v naší aktuální soutěži.

Rádi bychom Vám dali vědět, že plně respektujeme Vaše soukromí. Ochrana a bezpečnost osobních údajů uživatelů našich webových stránek pro nás má vysokou prioritu.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů má za cíl vás v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „GDPR“) informovat, jaké osobní údaje společnost ASEKOL a.s. jako správce osobních údajů v souvislosti s těmito stránkami zpracovává a jak budou tyto informace využívány. Toto prohlášení se nevztahuje na webové stránky jiných subjektů, které obsahují odkaz na naše stránky nebo na které je na našich webových stránkách odkazováno.

Kdo zpracovává vaše osobní údaje:

Správcem osobních údajů zpracovávaných na doméně umenitridit.cz je společnost ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 273 73 231 (dále jen „ASEKOL“).

Kontaktní údaje správce jsou umenitridit@asekol.cz, tel. tel. +420 234 235 111

Jaké druhy zpracování provádíme, jaké osobní údaje k tomu potřebujeme a co nás k tomu opravňuje

Když navštěvujete naše webové stránky, ukládáme na webové servery standardně dočasně přístupové údaje, tzn. IP adresu vašeho přístupu, identifikátor relace pro identifikaci Vašeho spojení a datum a čas návštěvy. Tyto údaje budou po ukončení používání naší webové stránky odstraněny. Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili používání určitých funkcí, využíváme na různých stránkách takzvané soubory Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem koncovém zařízení. Některé námi používané soubory Cookies budou po ukončení relace, tedy po zavření Vašeho prohlížeče, opět odstraněny (tzv. dočasné soubory Cookies). Tyto osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na funkční verzi webových stránek a nelze přistupovat na tyto stránky bez jejich poskytnutí.

Jiné soubory Cookies zůstanou ve vašem koncovém zařízení a umožní nám, resp. našim partnerským subjektům, opětovné rozpoznání vašeho prohlížeče při příští návštěvě (perzistentní soubory Cookies). Na našich webových stránkách jsou prostřednictvím technologií pro analýzu webu společnosti Google Inc. shromažďovány a ukládány údaje pro marketingové účely nebo účely optimalizace našich internetových stránek. Tyto údaje slouží k analýze chování návštěvníků a jsou vyhodnocovány za účelem zlepšení našich služeb a přizpůsobení naší nabídky vašim potřebám.  Můžete váš prohlížeč nastavit tak, abyste byli o ukládání souborů Cookies informováni a jednotlivě rozhodovali o přijmutí souborů Cookies pro určité případy nebo je generálně odmítli. Při nepřijetí souborů Cookies může být omezena funkčnost těchto stránek. Přijetí souborů Cookies v nastavení vašeho webového prohlížeče je bráno jako Váš dobrovolný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který nám umožní údaje zpracovávat pro účely uvedené v tomto odstavci do doby jeho odvolání.

Jak lze upravit využívání cookies

Vymazání

Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno “Historii“ navštívených stránek.

Blokování

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Váš počítač zablokovat. V takovém případě bude, ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách https://www.aboutcookies.org/.

Pokud nechcete poskytovat data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Používání a předávání osobních údajů a účel jejich využití

Vaše údaje budou použity podle právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v České republice pouze k účely spojené s jejich poskytnutím (viz výše) a k zachování vlastních oprávněných zájmů správce, především k technické správě webových stránek. Pouze tehdy, pokud nám předtím udělíte Váš souhlas (včetně nastavení politiky cookies), použijeme tyto údaje také pro produktové dotazníky nebo další marketingové účely. Váš případně udělený souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem.

V této souvislosti pověřuje společnost ASEKOL i jiné subjekty jako zpracovatele osobních údajů plněním dílčích činností při zpracování osobních údajů (poskytovatelé on-line marketingových služeb). Tito poskytovatelé služeb mají přístup k osobním údajům, které jsou nutné pro plnění jejich úkolů. Tyto informace smí však využívat výlučně pro tyto účely. Našim poskytovatelům služeb jsme udělili povinnost nakládat s informacemi podle příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů a v souladu s našimi prohlášeními o ochraně osobních údajů. Seznam aktuálních zpracovatelů je možné vyžádat u správce.

Předávání osobních údajů státním úřadům je realizováno v rámci nutných právních předpisů.

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou Unii.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny

Naše společnost i námi pověření dodavatelé služeb potřebných pro provoz našich internetových stránek používají rozsáhlá technická a podniková bezpečnostní opatření, aby ochránila Vaše osobní údaje před zneužitím, případnými nebo úmyslnými manipulacemi nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní postupy jsou neustále zlepšovány podle technologického vývoje. Naši zaměstnanci mají povinnost zachovávat důvěrnost a dodržovat směrodatné předpisy k ochraně osobních údajů.

Rizikové údaje, jako přihlašovací login, heslo nebo adresní údaje, jsou přenášeny výlučně prostřednictvím zašifrovaných spojení (HTTPS / SSL) a ukládány na zabezpečených serverech.

Vaše práva ovlivnit zpracování osobních údajů

Při zpracovávání Vašich osobních údajů Vám GDPR zaručuje jistá práva.

Právo na informace (článek 15 GDPR)

Máte právo požadovat potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje, které se Vás týkají, zpracovávány. Pokud ano, tak máte právo na informaci o těchto osobních údajích a na informace jednotlivě uvedené v článku 15 GDPR, včetně poskytnutí kopie.

Právo na opravu a odstranění (článek 16 a 17 GDPR)

Máte právo bezodkladně požadovat opravu nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají, a případné doplnění neúplných osobních údajů.

Navíc máte právo požadovat bezodkladné odstranění osobních údajů, které se Vás týkají, pokud je splněn jeden z důvodů jednotlivě uvedených v článku 17 GDPR, např. když údaje pro sledované účely již nejsou potřeba.

Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)

Máte právo požadovat omezení zpracovávání, pokud je splněn jeden z předpokladů uvedených v článku 18 GDPR, např. pokud jste podali odpor proti zpracovávání, na dobu případného ověření.

Právo na přenositelnost osobních údajů (článek 20 GDPR)

V určitých případech, které jsou jednotlivě uvedeny v článku 20 GDPR, máte právo na obdržení osobních údajů, které se Vás týkají, ve strukturovaném běžném strojově čitelném formátu, resp. na požadavek předání těchto osobních údajů třetí osobě.

Právo vznést námitku (článek 21 GDPR)

Pokud budou údaje evidovány na základě článku 6, odstavce 1, písmene f) GDPR (zpracovávání osobních údajů pro hájení oprávněných zájmů správce), máte právo, z důvodů, které vyplývají z Vaší situace, kdykoliv podat proti zpracovávání námitku. My poté již nebudeme osobní údaje zpracovávat, pokud nebudou existovat doložitelné nutné ochranné důvody, které budou převažovat nad právy a svobodami dotčené osoby, nebo pokud bude zpracování sloužit k uplatnění, vykonávání nebo obhajobě právních nároků.

Právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu (článek 77 GDPR)

Podle článku 77 GDPR máte právo na podání stížnosti u dozorčího orgánu, pokud máte pocit, že zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje ustanovení o ochraně osobních údajů. Právo na podání stížnosti lze uplatnit především ve členské zemi Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště, nebo v místě domnělého porušení předpisů. Dozorčím orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Verze 1.1, platné ke dni 24.8.2019

Čeština